جمع سفارش:
پرداخت تغییر قیمت احتمالی کتاب توسط ناشر به عهده مشتری می باشد
۱۰%
products
قیمت:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال


راهنمای ریاضیات مهندسی محیط زیست- جلد دوم (آلودگی هوا) جلد دوم


شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۸۸۴۵۳
تعداد صفحات :۱۸۶

سال چاپ:۱۳۹۸

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
ﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ زﻳﺴﺖ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـي ﺷـﻮد؛ اﻣـﺎ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ارزش واﻗﻌـي و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي آن ﺑﻪ درﺳﺘي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻳﻜي از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاروي دوﻟـﺖ ﻫـﺎ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺑﺤﺮان ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄي اﺳﺖ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ، ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﻟﻮدﮔي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را اﻧﺴﺎن ﻣي داﻧﻨﺪ. ﺑﺎ آﻧﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻋي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ، وﻟي ﻣﺤﻴﻄي را ﻛﻪ ﺧﻮد در آن زﻧﺪﮔي ﻣي ﻛﻨﺪ، آﻟﻮده ﻣي ﺳـﺎزد ﺑﺮﺧـي از ﻣﺸـﻜﻼﺗي ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺟﻨﮕﻞ زداﻳي، ﺑﻴﺎﺑﺎن زاﻳي،ﺷﻮر ﺷﺪن ﺧﺎك ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰ، اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ، ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ ﺧﺎك، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔي ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄي.
ﻫﺪف از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻬﻨﺪﺳي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮاﻳﺶ آﻟﻮدﮔي ﻫﻮا و ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ابتدا شماره همراه خود را وارد نمایید(فقط برای خرید نسخه چاپی)

سپس عنوان یا عناوین کتاب مورد نظرخود را با ذکر تعداد مورد نیاز انتخاب نموده و به سبد خرید اضافه نماییددر این قسمت تعداد و عناوین درخواست شده را با دقت کنترل و در صورت نیاز ویرایش کنید

بعد از آن در قسمت سفارشات آدرس ،کدپستی و مشخصات کامل خود را وارد نمایید.

سپس طریق دریافت مرسوله بر اساس نوع پست یا پیک (ویژه تهران) را انتخاب کنید

نحوه پرداخت خود را مشخص کنید لازم به ذکر است در پرداخت کارت به کارت یا واریز بانکی سفارش شما ثبت خواهد شد و بعد از واریز مبلغ به شماره حسابهای یاد شده باید شماره فیش پرداختی را مجددا وارد نمایید تا سفارش شما تکمیل شود

در پرداخت اینترنتی همان لحظه درگاه اینترنتی بانک انتخاب شده قعال و با استفاده از رمز دوم وتاریخ کارت و CVV2پرداخت شما انجام خواهدشد

در پایان کلید ثبت سفارش را بزنید تا سفارش شما ثبت شده و بلافاصله توسط انتشارات به آدرس داده شده ارسال شود

برای خرید و امانت نسخه الکترونیکی از گزینه خرید  نسخه الکترونیکی  ویا از اپلیکیشن فیدیبو Fidibo  استفاده کنید