جمع سفارش:
پرداخت تغییر قیمت احتمالی کتاب توسط ناشر به عهده مشتری می باشد
۱۰%
products
قیمت:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۸۱۰۰۰۰ ريال

مجموعه سوالات چهارگزینه ای میکروبیولوژی آب و فاضلاب ویژه آزمون های دوره کارشناسی ارشد و PhD برگرفته از کتاب بیتون ترجمه حسین میرهندی و مهناز نیک آئین


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۸۸۰۵۳
تعداد صفحات :۱۱۶

سال چاپ:۰۱/۱۰/۹۷

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ ذره ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي از ﺳﺎل 1674 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﻮان ﻟﻮون ﻫﻮك، ﺑﺎ ﻋﺪﺳﯽ ﺷﯿﺸﻪ اي ﺧﻮد دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ را در ﻗﻄﺮه آب ﺑﺮﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. در اواﺧﺮ ﻗﺮن 17 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮدي ﯾﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ )ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮدي ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ( ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. دو داﻧﺸﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎي ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﺳﺘﻮرو ﭘﺰﺷﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻨﺪال ﺑﻮد. ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ دو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ و دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﺸﺎورزي، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آب و ﻓﺎﺿﻼب و ... ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دارد. ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ،ﮔﯿﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﭘﺮدازد. روش ﻣﺘﺪاول و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ. ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻮده و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮطﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻮاد آﻟﯽ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻤﻮده و از ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﺮ ﺿﺮر ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻮاب ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﺑﯿﺘﻮن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎري از اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎﯾﺺ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ابتدا شماره همراه خود را وارد نمایید(فقط برای خرید نسخه چاپی)

سپس عنوان یا عناوین کتاب مورد نظرخود را با ذکر تعداد مورد نیاز انتخاب نموده و به سبد خرید اضافه نماییددر این قسمت تعداد و عناوین درخواست شده را با دقت کنترل و در صورت نیاز ویرایش کنید

بعد از آن در قسمت سفارشات آدرس ،کدپستی و مشخصات کامل خود را وارد نمایید.

سپس طریق دریافت مرسوله بر اساس نوع پست یا پیک (ویژه تهران) را انتخاب کنید

نحوه پرداخت خود را مشخص کنید لازم به ذکر است در پرداخت کارت به کارت یا واریز بانکی سفارش شما ثبت خواهد شد و بعد از واریز مبلغ به شماره حسابهای یاد شده باید شماره فیش پرداختی را مجددا وارد نمایید تا سفارش شما تکمیل شود

در پرداخت اینترنتی همان لحظه درگاه اینترنتی بانک انتخاب شده قعال و با استفاده از رمز دوم وتاریخ کارت و CVV2پرداخت شما انجام خواهدشد

در پایان کلید ثبت سفارش را بزنید تا سفارش شما ثبت شده و بلافاصله توسط انتشارات به آدرس داده شده ارسال شود

برای خرید و امانت نسخه الکترونیکی از گزینه خرید  نسخه الکترونیکی  ویا از اپلیکیشن فیدیبو Fidibo  استفاده کنید