جمع سفارش:
پرداخت تغییر قیمت احتمالی کتاب توسط ناشر به عهده مشتری می باشد
۱۰%
products
قیمت:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۷۰۰۰۰ ريال

راهنمای تخمین بارآلودگی در مدیریت منابع آب (روش ضرایب راهبردی)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۸۸۳۳۶
تعداد صفحات :۱۴۸

سال چاپ:۰۱/۱۲/۹۶

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
ﺮآورد ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻫﺮﻳك از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄــي ﻣﺨﺘﻠﻔــي ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎي ﻫﻮا، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك و ﻫﻮا، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔي، ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك، اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ، ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿي، ﺗﻌﺪاد دام، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳي، ﻧــﻮع ﻛــﻮد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده و دوره زﻣﺎﻧي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣيﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤيﺗﻮان ﺑــﺮآورد ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﻴﻘي از ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻬي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑي ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه داﺷﺖ. راهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤــﻴﻦ ﺑــﺎر آﻟــﻮدﮔي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜي از اﻳﻦ راهﻫــﺎ، روش ﺿــﺮاﻳﺐ راﻫﺒــﺮدي اﺳــﺖ. در زﻣــﺎﻧي ﻛــﻪ ﻧﻤيﺗﻮان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد، از ﺿﺮاﻳﺐ راﻫﺒﺮدي ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي اﺳﺘﻔﺎده ﻣيﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﻫﻤﻴــﺖ اﻳــﻦ روش، در اﻳــﻦ ﻛﺘــﺎب ﺑــﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ روش ﻣﺬﻛﻮر، اﻫﻤﻴﺖ آن، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي و ﺿﺮورت ﺑﻮﻣيﺳــﺎزي روش ﺿــﺮاﻳﺐ راﻫﺒﺮدي در ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘــﺎﺑي اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤــﺎﻳي ﺟــﺎﻣﻊ ﺑــﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ روش ﺿﺮاﻳﺐ راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﻴﻪﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ آن ﺑــﺮاي ﻛﻠﻴــﻪ ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣــﻮزه آب، ﻣﻬﻨﺪﺳــي ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴــﺖ و ﻛﺸــﺎورزي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣيرﺳﺪ.

ابتدا شماره همراه خود را وارد نمایید(فقط برای خرید نسخه چاپی)

سپس عنوان یا عناوین کتاب مورد نظرخود را با ذکر تعداد مورد نیاز انتخاب نموده و به سبد خرید اضافه نماییددر این قسمت تعداد و عناوین درخواست شده را با دقت کنترل و در صورت نیاز ویرایش کنید

بعد از آن در قسمت سفارشات آدرس ،کدپستی و مشخصات کامل خود را وارد نمایید.

سپس طریق دریافت مرسوله بر اساس نوع پست یا پیک (ویژه تهران) را انتخاب کنید

نحوه پرداخت خود را مشخص کنید لازم به ذکر است در پرداخت کارت به کارت یا واریز بانکی سفارش شما ثبت خواهد شد و بعد از واریز مبلغ به شماره حسابهای یاد شده باید شماره فیش پرداختی را مجددا وارد نمایید تا سفارش شما تکمیل شود

در پرداخت اینترنتی همان لحظه درگاه اینترنتی بانک انتخاب شده قعال و با استفاده از رمز دوم وتاریخ کارت و CVV2پرداخت شما انجام خواهدشد

در پایان کلید ثبت سفارش را بزنید تا سفارش شما ثبت شده و بلافاصله توسط انتشارات به آدرس داده شده ارسال شود

برای خرید و امانت نسخه الکترونیکی از گزینه خرید  نسخه الکترونیکی  ویا از اپلیکیشن فیدیبو Fidibo  استفاده کنید